cao algemene informatie

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen.

Wie sluit een cao af?

Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Deze organisaties kunnen je vertellen of voor jou een cao geldt en wat erin staat.
 

Met welke werknemersorganisaties is de cao afgesloten?

Heb jij vragen? Stel ze gerust. 

AVV - info@avv.nu
CNV Vakmensen - info@cnvvakmensen.nl
De Unie - info@unie.nl
 

Hoe werkt de cao? 

De cao Retail Non-Food bevat naast het algemene deel een aparte module voor de branches wonen, schoenen, tuincentra en grootwinkelbedrijven in textiel (VGT). Hier staan afspraken in die anders zijn dan het algemene deel. Hoe werkt het? Voor iedereen geldt het basisgedeelte geldt, tenzij daarvan wordt afgeweken in de afzonderlijke modules. Kijk dus ook altijd even bij de module waar je onder valt. 

Wordt in de winkel waar jij werkt een gemengd assortiment verkocht, zoals bijvoorbeeld meubels én kleding, kijk dan in artikel 1 van de cao en/of welke module op jou van toepassing is. In dat geval geldt namelijk pas een afzonderlijke module als uit de verkoop van die artikelen (dus schoenen, woonartikelen, tuincentra-artikelen) de grootste omzet wordt behaald. Vraag het bij twijfel aan je werkgever.
 

Afspraken in cao en wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden

De afspraken in een cao zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Zo kan het loon in een cao hoger zijn dan het minimumloon. Of krijgen werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het BW. Ook kan een wet, bijvoorbeeld het BW, bepalen dat bij cao van wettelijke regels mag worden afgeweken.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen maar wel onder de bedrijfstak vallen, moeten zich aan de algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen houden en deze op hun werknemers toepassen. Dit geldt ook voor medewerkers die lid zijn van een vakbond die geen partij was bij het sluiten van de cao.
Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard. Daardoor vallen veel werkgevers onder een cao. Een werkgever kan soms om vrijstelling (dispensatie) vragen van de algemeen verbindend verklaring.
 

Geen cao

Als er geen cao's of eigen regelingen zijn, maak je samen met je werkgever afspraken over arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.