Verlof

Op tijd ontspannen is nodig om gezond en fit te blijven. Met regelmaat een vrije dag opnemen is dan ook van belang om je goed te blijven voelen. Daarnaast zijn er uiteraard altijd andere omstandigheden of situaties denkbaar waarvoor je verlof wilt aanvragen. 

Verlof aanvragen kan door bij je leidinggevende een verzoek in te dienen waarin staat wanneer en hoe lang je verlof of vakantie wilt opnemen. De werkgever stelt het verlof of de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer. Hij kan een verzoek alleen weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang en dient dit dan binnen twee weken na het indienen van het schriftelijk verzoek kenbaar te maken. Een uitzondering hierop zijn de collectieve vakantiedagen. Je werkgever mag deze vaststellen samen met de ondernemingsraad (OR) en/of het personeel, of wanneer in de cao staat aangegeven dat hij dit mag doen. Alle afspraken over het opbouwen van vakantie-uren, verjaring, extra vakantie-uren vind je in de cao.