Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof stelt je in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt.

Naast de wettelijke verlofregelingen uit de Wet Arbeid & Zorg heb je in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

Huwelijk

  • Bij je huwelijk: op de dag van het huwelijk en de dag ervoor of erna;
  • Voor het bijwonen van het huwelijk van een van je kinderen (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zusters alsmede een der (schoon)ouders: de dag van het huwelijk;
  • Bij je 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest en bij dat van je ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt.

Duurzame samenlevingsvorm

Ben je reeds een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm aangegaan, dan word je gelijk gesteld met de gehuwde werknemer. Dit om na te gaan of er recht is op buitengewoon verlof.

Overlijden

  • Bij het overlijden van een echtgenoot of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
  • Bij het overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
  • Voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.

Dienstjubileum

Bij je 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum: 1 dag.

Verhuizing

Bij verhuizing: de dag van verhuizing.

Sollicitatie

Indien je dienstbetrekking door je werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie.

Medische reden

Uitgangspunt is dat je afspraken maakt in je eigen tijd. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:

  • Voor het ondergaan van een verplichte medische keuring
  • Voor een noodzakelijk bezoek aan de dokter, tandarts of specialist