Ouderschapsverlof

Totdat je kinderen de leeftijd van 8 jaar bereiken, kun je een beroep op ouderschapsverlof doen. Om vast te stellen of je hier recht op hebt, wordt gekeken naar de gezinssituatie bij ingang van het verlof. Als beide ouders in loondienst werkzaam zijn, heeft iedere ouder afzonderlijk recht op ouderschapsverlof.

Duur van het verlof

Het aantal uren dat je per week werkt, bepalen de omvang van je verlof. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof bedraagt de normale arbeidsduur maal 26. Wanneer je voor 2009 al een deel van het ouderschapsverlof hebt opgenomen, heb je recht op 13 weken verlof.

Voorbeeld: Stel, je werkt 32 uur. Dan vermenigvuldig je dit met 26 en kom je op een totaal van 832 uur ouderschapsverlof. De afspraken in je arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld werkzaamheden en aantal werkuren veranderen hierdoor niet.

Opnemen van het verlof

Jij bepaalt wanneer je het verlof opneemt ( je stemt dit af met je werkgever). Zo kun je bijvoorbeeld bepalen dat je 4 maanden lang, voor 28 uur wil werken op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ochtenden te beginnen op 22 januari aanstaande. Je kunt het verlof ook laten ingaan nadat het bevallingsverlof verstrijkt.

Je werkgever kan de spreiding van de uren wijzigen, tot 4 weken voordat het verlof begint. Hij moet hiervoor gewichtige redenen hebben en hierover met jou in overleg treden.

Doorbetalen loon

Neem je ouderschapsverlof op, dan hoef je op bepaalde uren niet te werken. Over deze uren hoeft je werkgever dan ook geen loon te betalen. Dat kan betekenen dat je geen loon ontvangt over de maanden dat je volledig met verlof bent. Die maanden kunnen ook in mindering komen op je winstdeel, dat evenredig lager wordt.

Ga je in deeltijd werken, dan krijg je voor minder uren betaald. Het uurloon dat je voorheen ontving, wordt dan uitbetaald over de uren dat je nog wel werkt. Toeslagen, premies, een dertiende maand en andere periodieke beloningen worden naar evenredigheid toegekend. Doordat je minder uren per week werkt, zul je ook minder snel in aanmerking komen voor een overwerktoeslag die samenhangt met het overschrijden van een bepaald aantal uren per week.

Ouderschapsverlof stopzetten of onderbreken

Je kunt je werkgever verzoeken om het ouderschapsverlof stop te zetten of te onderbreken als:

  • Je zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof wilt opnemen. Je werkgever heeft vier weken de tijd om te reageren, maar hij mag het verzoek niet weigeren;
  • Er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Je werkgever moet binnen vier weken reageren. Hij mag het verzoek alleen weigeren als het stoppen van het verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Onderbreek je het verlof, dan heb je geen recht meer om het verlof later voort te zetten. Het ouderschapsverlof vervalt echter niet wanneer je dit stopzet omdat je zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof wilt opnemen. In dat geval mag je het onderbroken ouderschapsverlof op een latere datum opnemen.

Pensioen en verlof

De pensioenopbouw gedurende het ouderschapsverlof is in veel gevallen lager, aangezien je minder werkt en daardoor minder verdient. Het is mogelijk dat je de pensioenopbouw onverkort laat doorgaan, waarbij deze wordt gebaseerd op de normale arbeidstijd. Fiscaal is het ook toegestaan om in latere jaren extra pensioen op te bouwen, ter compensatie van het niet of minder opbouwen van pensioen over de verlofperiode. Voorwaarde is wel dat er een wettelijk recht op ouderschapsverlof bestaat.

Ziekte tijdens de verlofperiode

De arbeidsovereenkomst eindigt niet in de periode waarin je volledig met verlof bent, maar kent een slapend bestaan. Word je tijdens het ouderschapsverlof ziek, dan krijg je alles  doorbetaald over de uren die je bent blijven werken.

Aanvragen van het ouderschapsverlof

Je dient het ouderschapsverlof, ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat, schriftelijk aan te vragen bij je werkgever. In dit verzoek dien je ook aan te geven hoe je het ouderschapsverlof wilt opnemen. Je bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer je het verlof opneemt.

Kan je werkgever het ouderschapsverlof weigeren

Je werkgever mag in principe het verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als het verlof van de werknemer het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval spreekt de werkgever een andere verdeling van de verlofuren met je af. (Daarom adviseren wij je van tevoren met je werkgever te overleggen wat voor beide partijen een gunstige opname van het verlof is).

Je werkgever kan de spreiding van de uren wijzigen, tot 4 weken voordat het verlof begint. Hij moet hiervoor gewichtige redenen hebben en hierover met jou in overleg treden.

Tijdelijk andere werktijden na ouderschapsverlof

Na afloop van het ouderschapsverlof keer je normaal gesproken weer terug naar je oorspronkelijke werktijden. Je hebt echter ook de mogelijkheid deze werktijden tijdelijk, met een maximum van een jaar, aan te laten passen. Gaat de werkgever akkoord, dan kan deze periode ook langer duren.Een tijdelijke aanpassing van je werktijd dien je aan te vragen bij je werkgever. Dit dien je 3 maanden voordat het ouderschapsverlof afloopt te doen. Je werkgever dient hier uiterlijk 4 weken voor het einde van het verlof op te reageren. Hij mag het verzoek weigeren.