Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Stuur een e-mailbericht naar een van onderstaande vakbonden, zij helpen je graag verder.


Arbeidscontract

412
Betaalt mijn werkgever mij wanneer ik op flexibele basis werk uit op basis van het aantal overeengekomen uren of op basis van daadwerkelijk gewerkte uren?

Het is allebei mogelijk. Daarover dien je samen afspraken te maken.

255
Moet mijn werkgever de plus-uren na afloop van de referteperiode van 12 maanden uitbetalen?

Nee, de werkgever mag zelf kiezen of hij plusuren uitbetaald, of dat hij de werknemer minder laat werken in een periode van 6 maanden volgend op de referteperiode.

252
Mag mijn werkgever mij overplaatsen naar een andere vestiging?

Een werknemer kan na overleg om reden van het bedrijfsbelang tijdelijk worden overgeplaatst naar een andere vestiging van zijn werkgever. Dit kan ook een vestiging van een aan de werkgever gelieerde onderneming betreffen, mits deze ook onder de werkingssfeer van de cao valt. Gaat het om een definitieve overplaatsing, dan dient dit in overleg te gebeuren. Jij als werknemer zal hiervoor dus je akkoord moeten geven. Overplaatsing is niet mogelijk als dit in redelijkheid van de werknemer niet verlangd kan worden.

270
Kan ik als werknemer van 60 jaar verplicht worden om op een koopavond te werken?

Ja, dat kan.

1328
Wanneer gaat mijn tijdelijke contract over in een vast contract?

1. Als er na het aflopen van het derde opvolgende tijdelijke contract wordt gewerkt, of
2. Als je langer dan 2 jaar aansluitend in dienst bent.

972
Wat is de cao-afspraak over een vaste vrije dag?

Wanneer je per week 20 uur of minder werkt heb je recht op maximaal 2 niet inroosterbare dagen per week. Deze dagen dien je 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Hij kan deze dagen weigeren bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Denk hierbij ook aan dat meerdere collega’s dezelfde dagen aanvragen als niet inroosterbaar. 

Vervolgens dient je werkgever maximaal 1 maand voor de gewenste ingangsdatum uitsluitsel te geven. Werk je meer dan 20 uur per week dan kun je maximaal 1 niet inroosterbare dag per week aanvragen op basis van bovenstaande voorwaarden.

Als je op zaterdag en zondag werkzaam bent geldt, ter voorkoming dat je alle zaterdagen en zondagen moeten werken, dat je vanaf 1 januari 2019 op verzoek recht hebt op één roostervrije zaterdag of zondag per maand. Vanaf deze datum heb je op verzoek ook het recht om eenmaal per maand twee aaneengesloten dagen niet te werken. Deze twee aaneengesloten dagen worden in overleg tussen jou en de werkgever gepland. 
1327
Hoeveel tijdelijke contracten kan mijn werkgever mij geven?

Je werkgever mag 3 keer een tijdelijk contract aanbieden binnen 2 jaar. 

151
Wat is overwerk?

Overwerk is niet in de wet, maar in de cao geregeld.

De cao Retail Non-Food bepaalt het volgende over overwerk: er is sprake van overwerk als de werknemer, na overleg met zijn werkgever, opdracht heeft gekregen arbeid te verrichten:
- op meer dan 10 uur per dag; of
- op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneengesloten weken. Het patroon van 4 weken is voor alle werknemers in het bedrijf gelijk.

Zie voor meer informatie artikel 5.3 van de cao Retail Non-Food.

1213
Vanaf welk moment begint de opzegtermijn?

Je zegt het dienstverband altijd op tegen het einde van de maand. Voorbeeld: je zegt het dienstverband op 5 maart op, dan eindigt het dienstverband per 30 april. 

144
Kan mijn werkgever mij andere werktijden opleggen?

Alles hangt af van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao. In de huidige cao Retail Non-Food zijn daarover geen afspraken gemaakt. Je werkgever mag werktijden wijzigen als hij hier een goede reden voor heeft. Heeft je werkgever in het arbeidscontract een 'wijzigingsbeding' opgenomen, dan betekent dit dat hij de werktijden mag wijzigen als er sprake is van een 'zwaarwichtig bedrijfsbelang'. Dit doet zicht voor wanneer er zwaarwegende bedrijfseconomische, technische of organisatorische redenen zijn, die een wijziging van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken. Hiervoor dienen jouw belangen, naar redelijkheid, te wijken.

1365
Neem ik mijn schaaltrede in verband met mijn opgedane ervaring bij een andere werkgever ook mee?

Nee, de inschaling van je functie heeft betrekking op de aantal dienstjaren die je bij je huidige werkgever hebt opgedaan.

1218
Heb ik recht op verlof voor het solliciteren bij een andere werkgever?

Indien je arbeidsovereenkomst eindigt door opzegging van de werkgever, dan krijg je vrij gedurende een redelijke termijn voor het solliciteren en het mondeling toelichting hiervan

1212
Wat is mijn opzegtermijn bij het beëindigen van mijn dienstverband?

Er geldt een wettelijke opzegtermijn voor een werknemer van 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. Soms kan het voorkomen dat er in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn is afgesproken, een langere periode is alleen toegestaan als de werkgever tenminste de dubbele opzegtermijn in acht neemt. Bovendien mag de opzegtermijn nooit langer zijn dan 6 maanden.

254
Over welke periode mag mijn werkgever mijn flexibele inzet berekenen?

In de cao Retail Non-Food is een referteperiode opgenomen van 12 maanden. Na deze periode heeft de werkgever nog eens 6 maanden om eventuele plus- of minuren te compenseren.

1111
Wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen met en zonder kinderen bij oproepen tot werken op zon- of feestdagen?

Nee, hierin mag geen onderscheid worden gemaakt.

263
Mag mijn werkgever mij verplichten om op meer dan 36 zaterdagen per jaar te komen werken?

In de cao Retail Non-Food is geen restrictie opgenomen ten aanzien van het aantal in te roosteren zaterdagen. Sterker nog, de zaterdag mag je als werknemer ook niet aanwijzen als een niet-inroosterbare dag. Er dient wel rekening te worden gehouden met het arbeidspatroon in het verleden.

417
Word ik extra beloond als ik een ervaringsjaar of dienstjaar bereik?

Ja:

 • Er geldt een automatische periodieke verhoging bij het bereiken van een hogere leeftijd c.q. volgend ervaringsjaar, tenzij werkgever kiest voor beoordelingsafhankelijk belonen.
 • Een werknemer die op het moment dat hij/zij de leeftijd van 21 jaar bereikt, minimaal 2 jaar ervaring in een functie bij het bedrijf heeft opgedaan, ontvangt tot 1 juli 2019 het schaalloon van een 22-jarige.

Klik hier voor de Loontabel Mode en Retail Non-Food per 1 januari 2019.

978
Wat is het minimumaantal uren dat mijn werkgever mij in mag plannen?

Je werkgever is verplicht om je bij oproep minimaal 3 uur uit te betalen. Hiervoor dien je wel aan één van de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt een contract voor minder dan 15 uur. Je hebt geen afspraken gemaakt over je werktijden.
 • Je hebt geen vaste afspraak over het aantal uren dat je werkt. Bijvoorbeeld in een nulurencontract.

Wanneer je afspraken hebt gemaakt over je werktijden óf meer dan 15 uur per week werkt dan geldt er geen minimum.

251
Hoe lang mag mijn proeftijd duren?

In de cao Retail Non-Food is bepaald dat de proeftijd 2 maanden mag duren bij contracten langer dan 6 maanden. Dit mag alleen tijdens de looptijd van de cao, dus tot 1 januari 2021. Daarna is de wettelijke proeftijd van toepassing totdat er weer een nieuwe cao volgt. In contracten van 6 maanden en korter mag geen proeftijd worden opgenomen.

1215
Welk salaris behoor ik te verdienen bij mijn functie?

De cao Retail Non-Food kent een functiewaarderingssysteem (FUWAM) met daarin 9 functieniveaus en daarmee corresponderende loonschalen. Kijk op www.functiewijzer.nu voor deze functieniveaus en de daarbij behorende loonschalen. 

413
Binnen welke bandbreedte mag mijn werkgever mij flexibel inzetten?

In de cao Retail Non-Food is bepaald dat de werkgever + 35% en -35% van het aantal overeengekomen basisuren mag afwijken bij een contract met variabele werktijden. Daarbij is ook bepaald dat de minimale bandbreedte zowel + 6 uur als – 6 uur mag zijn. Dit zorgt ervoor dat de bandbreedte bij kleine contracten groter is en de werkgever jou als werknemer flexibeler kan inzetten.

970
Kan mijn werkgever mij verplichten te werken op een zon- of feestdag?

Werken op feestdagen gebeurt in beginsel vrijwillig. Lukt het de werkgever niet om op feestdagen die niet op een zondag vallen met vrijwilligers de bezetting rond te krijgen, dan kan hij een medewerker tot werk verplichten, tenzij deze aantoonbare gewetensbezwaren heeft.

Verlof

1222
Heb ik recht op een vrije dag voor het bijwonen van een huwelijk?

Ja, voor het bijwonen van het huwelijk van een kind (stief- en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zusters of (schoon)ouders heb je recht op verlof op de dag van het huwelijk.

267
Heb ik recht op buitengewoon verlof bij ondertrouw?

In de cao Retail Non-Food is hier geen regeling over opgenomen.

997
Heb ik recht op bijzonder verlof bij het overlijden van een direct familielid?

Ja, je hebt recht op bijzonder verlof in de volgende gevallen:

 • Bij het overlijden van de echtgenoot of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
 • Bij overlijden van een der ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg- of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
 • Voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.

Je hebt recht op bovenstaande dagen wanneer je normaliter op betreffende dagen zou werken.

1221
Heb ik recht op een vrije dag voor mijn huwelijk en voor het aangaan van mijn geregistreerd partnerschap?

Ja, op de dag van het huwelijk of aangaan van het geregistreerd partnerschap en de dag ervoor of erna.

1217
Heb ik recht op doorbetaling van loon voor het bijwonen van een bijzondere gebeurtenis?

Als een bijzondere gebeurtenis wordt aangemerkt als buitengewoon verlof, kan het in een aantal gevallen zo zijn dat je recht hebt op loondoorbetaling van je loon, mits je die bijzondere gebeurtenis bijwoont. Dit is het geval bij een huwelijk, overlijden, dienstjubilieum, verhuizing en sollicitatie. Hoe lang je recht hebt op loondoorbetaling en onder welke voorwaarden is opgenomen in artikel 9 van de cao. 

1224
Heb ik recht op een vrije dag voor mijn dienstjubileum?

Bij het 25,- 40- en 50-jarige dienstjubileum heb je recht op 1 dag verlof.

1016
Hoe lang heb ik recht op verlof bij de geboorte van mijn kind?

Wanneer je partner is bevallen heb je recht op twee dagen betaald kraamverlof. Daarnaast heb je ook nog recht op drie dagen ouderschapsverlof, dit is onbetaald. Het verlof moet worden opgenomen in een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres van de moeder woont. Je moet wel tijdig aan je werkgever doorgeven wanneer je het kraamverlof wil opnemen. Dit verlof mag niet geweigerd worden. De kraamverlofdagen mag je werkgever niet op het vakantietegoed inhouden.

1134
Heb ik recht op verlof bij mijn verhuizing?

Ja, de dag van de verhuizing, mits deze op een werkdag valt.

1223
Heb ik recht op een vrije dag voor het vieren van een jubileum van een huwelijk?

Ja, bij het vieren van je 25,- 40,- 50 en 60-jarig huwelijksfeest en van je ouders en schoonouders. De dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt.

Vakantie

264
Kan mijn werkgever mij verplichten om vakantie op te nemen als hij zijn winkel sluit in de vakantieperiode?

Een werkgever mag, in overleg met de OR, twee verplichte collectieve vakantiedagen aanwijzen. Een werkgever kan een werknemer echter niet verplichten om in een bepaalde periode meer dan de hierboven genoemde twee vakantiedagen op te nemen. 

767
Hoeveel vakantie-uren heb ik per jaar?

Op fulltime basis heb je recht op 182,4 vrije uren per jaar. Dat is als je het terugrekend naar een gemiddelde werkdag zo’n 24 dagen of bijna 5 weken. Als je maar een deel van het jaar hebt gewerkt en/of geen fulltime dienstbetrekking hebt, dan heb je naar verhouding recht op een evenredig deel. 

1368
Als de extra vakantie-urenregeling wegens leeftijd samenloopt met de extra vakantie-urenregeling wegens de duur van het dienstverband, krijg ik deze dan allebei?

Nee, dan geldt alleen de regeling die voor jou het gunstigst is.

145
Mag mijn werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Ja, voorwaarde is wel dat de verplichte vrije dagen staan opgenomen in de arbeidsovereenkomst of cao. Deze verplichte vrije dagen worden in principe van je vakantiedagensaldo afgetrokken.

In de cao Retail Non-Food staat dat de werkgever in overleg met het medezeggenschapsorgaan voor de onderneming maximaal twee dagen per jaar als verplichte collectieve vakantiedagen mag aanwijzen. Afwijkingen per vestiging en locatie zijn hierbij mogelijk (artikel 8 Vakantie).

1064
Heb je recht op vakantietoeslag bij een 0-urencontract?

Ja, daar heb je recht op. Dit is 8% van het over het vakantietoeslagjaar feitelijk verdiende loon.

1112
Hoeveel vakantie mag ik aaneengesloten elkaar opnemen?

Per kalenderjaar heb je recht op 3 weken aaneengesloten vakantie.

1067
Ben ik verplicht mijn vakantiedagen op te nemen bij einde dienstverband?

Als bij uitdiensttreding blijkt dat jij meer hebt gewerkt dan waarvoor je loon hebt ontvangen, dan zullen deze uren worden uitbetaald. Deze plusuren worden uitbetaald tegen het normale voor de medewerker geldende loon (inclusief vakantietoeslag).

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst dien je er aan mee te werken dat de nog resterende meer-/minderuren voor het einde van de arbeidsovereenkomst kunnen worden ingeroosterd.

Je kan niet verplicht worden om je vakantiedagen op te nemen voor eind dienstverband.

975
Krijg ik extra vakantie-uren vanaf een bepaalde leeftijd?

Indien je op grond van de cao Fashion, Sport en Lifestyle 2016-2018 extra vakantie-uren ontving vanwege leeftijd of lengte dienstverband houdt je deze extra uren. Indien je gebruik maakt van het recht op aanpassing arbeidsduur (artikel 15), vervallen deze uren echter.

1002
Hoe zit het met mijn openstaande vakantiedagen bij het beëindigen van het dienstverband?

Wanneer je dienstverband eindigt heb je recht op uitbetaling van je opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Deze vakantiedagen worden via de eindafrekening aan je uitgekeerd. Mocht de wens zijn om eerder uit dienst te treden dan kan in onderling overleg worden afgesproken dat de openstaande vakantiedagen worden opgenomen. 

1329
Wanneer vraag ik mijn vakantie aan?

Je vraagt je vakantie tijdig schriftelijk aan. Je werkgever moet hier binnen 2 weken op reageren. Hij of zij zal deze in principe goedkeuren, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezettingsprobleem.

146
Kan ik vakantiedagen kopen of verkopen?

Ja, met de komst van de nieuwe cao kun je in april van het betreffende jaar maximaal vier extra vakantiedagen (bij parttimers naar rato) per kalenderjaar kopen. Deze dienen wel in het kalenderjaar te worden opgenomen waarin ze zijn gekocht. Indien de gekochte vakantiedagen door bijzondere omstandigheden niet in hetzelfde kalenderjaar worden opgenomen, zullen ze uiterlijk op 31 december van dat jaar worden uitbetaald voor hetzelfde bedrag als waarvoor ze zijn gekocht.

Je mag in april van het betreffende jaar ook maximaal vier (bij parttimers naar rato) in het voorafgaande kalenderjaar opgebouwde maar nog niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen verkopen.

Feestdagen

744
Kan mijn werkgever mij ook verplichten te gaan werken op een feestdag?

In principe is het werken op feestdagen vrijwillig. Maar als het de werkgever niet lukt om de bezetting op een feestdag voor elkaar te krijgen met vrijwilligers dan kan de werkgever je tot werken op een feestdag verplichten.

1113
Wat zijn de toeslagen wanneer ik op een zon- of feestdag werk?
 • 50% voor het werken op een zondag;
 • 100% voor het werken op een feestdag
766
Wat zijn de feestdagen conform de cao Retail Non-Food?

De feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide Pinksterdagen, beide Kerstdagen en Koningsdag. En eens per 5 jaar wordt Bevrijdingsdag als een feestdag gezien (2020 is eerstvolgende).

Toeslagen

258
Wat is de overwerktoeslag?

Als er meer dan 10 uur per dag wordt gewerkt, is de overwerktoeslag 25%.

Wanneer er meer dan 40 uur per week wordt gewerkt, is de overwerktoeslag 50% over ieder bijkomend uur, berekend over een periode van 4 weken.  

243
Wie beslist uiteindelijk of de compensatie in tijd of geld wordt uitgekeerd?

Dit bepaalt de werkgever, maar wel pas nadat er met de werknemer is overlegd.

416
Geldt de overwerktoeslag voor iedereen?

Werknemers van 23 jaar en ouder die meer dan 2 keer het WML verdienen, hebben geen recht op de overwerktoeslag.

260
Welke toeslagregeling moet mijn werkgever aanhouden wanneer er meer regelingen tegelijk van toepassing zijn? Bijvoorbeeld de overwerktoeslag en de feestdagtoeslag?

Als er meerdere regelingen gelijktijdig van toepassing zijn, geldt alleen de regeling die voor de werknemer het gunstigst is. In het voorbeeld is de feestdagtoeslag 100% en de overwerktoeslag 25 of 50%. Hierbij geldt dan dus de feestdagtoeslag.

1065
Wat is de toeslag voor werken op maandag t/m zaterdag?

De toeslagpercentages zijn voor het werk van maandag t/m zaterdag:

 • van 00.00 tot 07.00 uur: 50%
 • van 22.00 tot 24.00 uur: 50%​

 Voor medewerkers die werkzaam zijn bij e-commerce bedrijven en bedrijven waar e-commerce-activiteiten worden verricht geldt geen toeslag van 22.00 tot 24.00 uur.

1216
Hoeveel toeslag krijg ik voor het werken op een zon- of feestdag?

De toeslag voor het werken op zondag is 50%.
De toeslag voor het werken op feestdagen is 100%.
Toeslagen kunnen worden uitgekeerd in geld of gecompenseerd in vrije tijd.

262
Klopt het dat er geen toeslag meer is voor het werken op de koopavond?

In de cao Retail Non-Food is inderdaad geen toeslag opgenomen voor het werken op een koopavond van 18.00-21.00 uur.

974
Hoe lang na sluitingstijd wordt als overwerk betaald?

Er is sprake van overwerk wanneer je werkgever je opdracht heeft gegeven om arbeid te verrichten:

 • op meer dan 10 uur per dag; of
 • op meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken.

Het patroon van de perioden van vier weken is voor alle medewerkers in het bedrijf gelijk.

Werk je incidenteel een kwartier of minder extra dan wordt dit niet aangemerkt als overwerk. Tevens ontvang je geen overwerktoeslag als je fulltime werkt en je brutoloon hoger is dan tweemaal het wettelijk bruto minimumloon.

De toeslagpercentages voor overwerk zijn:

 • Op meer dan 10 uur per dag: 25%;
 • Op ieder uur boven de 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneengesloten weken: 50%.

Pensioen

206
Wie neemt deel aan de pensioenregeling?

Iedereen die 20 jaar of ouder is en in de detailhandel werkt, neemt deel aan de pensioenregeling. Je neemt deel vanaf het moment dat je in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin je de 20-jarige leeftijd bereikt. Zodra  je deelneemt, begint de opbouw van jouw pensioen.

208
Vanaf welke leeftijd bouw je pensioen op?

Iedereen die 20 jaar of ouder is, bouwt pensioen op. Vanaf de eerste dag van de maand waarin je de 20-jarige leeftijd bereikt, begint de opbouw van jouw pensioen.

Verzuim

186
Wat is een tweede spoortraject?

Soms komt het voor dat een zieke werknemer dusdanige beperkingen heeft waardoor hij zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. Wanneer uit een arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor een duurzame en structurele re-integratie bij de werkgever, dient de werkgever de zieke werknemer te begeleiden naar ander werk bij een andere werkgever. Dit heet een tweede spoortraject.

265
Wanneer mag mijn werkgever een wachtdag als ziektedag inhouden?

Per ziektegeval mag er één wachtdag worden ingehouden. Ziektegevallen die zich echter binnen vier weken voordoen, worden gezien als één en hetzelfde ziektegeval. Er mogen dan maximaal vier wachtdagen met vakantie-uren worden verrekend.

192
Mag mijn werkgever van mij eisen dat ik een behandeling ga volgen?

Je bent verplicht om actief mee te werken aan je re-integratie. Soms geeft de bedrijfsarts het advies om een bepaalde behandeling of interventie in te zetten. Je kunt hierbij denken aan fysiotherapie, het bezoeken van een psycholoog etc. Je werkgever kan je echter niet dwingen om de behandeling te volgen. Wanneer je geen gehoor geeft aan het advies om een behandeling te volgen, kan je werkgever echter wel een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV, om te toetsen of jij je wel voldoende inspant voor je re-integratie.

185
Moet ik tijdens mijn ziekte aangepaste werkzaamheden verrichten?

Wanneer je je ziek hebt gemeld, kan er worden gekeken of je eventueel aangepaste werkzaamheden kunt verrichten. De bedrijfsarts kan dit beoordelen. In tegenstelling tot de huisarts beoordeelt de bedrijfsarts niet alleen of je medisch iets mankeert, maar vooral ook of er dan ook sprake is van arbeidsongeschiktheid en zo ja, in welke mate. Met andere woorden: hij beoordeelt wat je nog wél kan. Niet iedere medische kwaal levert immers ook ongeschiktheid tot werken op.

184
Hoe moet ik mij ziek melden?

In het personeelshandboek of anders in een ziekteverzuimreglement vind je vaak hoe je je ziek moet melden. Over het algemeen dien je telefonisch contact op te nemen met je leidinggevende. Een berichtje of mailtje volstaat vaak niet. Tijdens je ziekteperiode dien je jouw leidinggevende te infomeren over je herstel.

418
Helaas ben ik vaak ziek en moet ik daarom verzuimen. Is frequent verzuim reden voor ontslag?

Op zichzelf is veelvuldig ziekteverzuim geen reden voor ontslag. De wet verwacht namelijk van een werkgever dat deze de nadelige consequenties van het verzuim opvangt. Alleen als het frequent verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, is het voor een werkgever mogelijk een ontslagprocedure te starten. Bij onaanvaardbare gevolgen kun je denken aan ernstige organisatorische problemen die het in redelijkheid niet van een werkgever kunnen vergen een arbeidsrelatie voort te laten duren. Onze ervaring leert dat het in het algemeen heel lastig is voor een werkgever om een werknemer op deze ontslaggrond te ontslaan. In de WWZ is daarbij als aanvullende eis gesteld dat een werkgever een werknemer in een dergelijke situatie pas kan ontslaan als een herplaatsing van de werknemer op een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing.

189
Als gevolg van mijn zwangerschap ben ik ziek. Wat moet mijn werkgever doen?

Als de ziekmelding in verband staat met je zwangerschap dan kan je werkgever bij het UWV een ziektegeld uitkering aanvragen. Je werkgever dient hiervan dan op de eerste ziektedag melding te maken bij het UWV. Je werkgever blijft dan in de regel het loon doorbetalen en ontvangt van het UWV de uitkering. Als je ziek blijft of wordt tegen het einde van je zwangerschap, dan gaat je zwangerschapsverlof 6 weken voor de uitgerekende datum in.

188
Ik ben ziek en mijn contract loopt binnenkort af. Mag mijn werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen? En zijn er voor hem dan nog andere verplichtingen?

Ja, dat mag. Een tijdelijk contract loopt van rechtswege af en met opzegverboden ( die gedurende de eerste twee jaar van ziekte gelden) heeft hij in dit geval dus niets te maken. Je gaat in zo’n geval dan ziek uit dienst. Dit dient je werkgever te melden bij het UWV. Je krijgt dan van het UWV een oproep bij de verzekeringsarts voor een medische beoordeling. Wanneer je langer dan tien weken ziek bent geweest, zal het UWV tevens beoordelen of jij en je werkgever zich hebben gehouden aan de re-integratie verplichtingen. Heeft je werkgever zich onvoldoende ingespannen, dan kan het UWV de kosten van de ziektewetuitkering deels verhalen.

181
Krijg ik mijn uren uitbetaald die ik moet verzuimen vanwege een doktersbezoek?

Op basis van de cao heb je recht op buitengewoon verlof voor die tijd die nodig is voor je doktersbezoek. Daarbij geldt wel de afspraak dat de doktersbezoeken zoveel mogelijk in je eigen tijd gepland dienen te worden en op een werkdag aan het begin of einde van de dag plaatsvinden. Dit zodat je werkgever er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.

187
Wat zijn mijn re-integratieverplichtingen?

In de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd dat zowel de werkgever als de  werknemer diverse rechten en plichten hebben gedurende een ziekteperiode. De werkgever dient actief mee te werken aan de re-integratie van zijn werknemer. Samen met de werknemer legt hij de gemaakte afspraken vast in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak dient hij uiterlijk in de achtste week te hebben opgesteld. Het is belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer zich aan deze afspraken houdt. Het Plan van Aanpak is geen statisch document. Dit zal door regelmatig contact worden aangepast aan de ontwikkelingen die er zijn met betrekking tot de re-integratie. De bedrijfsarts is hierin leidend. De werkgever is echter wel altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Alle belangrijke documenten met betrekking tot de re-integratie worden bewaard in een re-integratie verslag. Wanneer een werknemer twee jaar ziek is, dient hij/zij bij het UWV een WIA-uitkering aan te vragen. Het UWV zal dan beoordelen of zowel de werkgever als de werknemer voldoende gedaan hebben voor de re-integratie. 

1366
Hoe wordt de wachtdag bij ziekte geteld wanneer ik parttime werk?

Bij de bepaling van het aantal doorbetaalde ziekte-uren per dag en het aantal uren voor de wachtdag, wordt uitgegaan van het aantal uren dat je volgens het rooster zou hebben gewerkt. En als de werktijden niet vooraf kunnen worden vastgesteld, dan kan in plaats van de ingeroosterde uren het gemiddeld aantal uren worden gehanteerd wat in de voorgaande 13 weken gemiddeld is gewerkt.

1045
Wanneer je ziek wordt op vakantie

Wanneer je op vakantie bent en je wordt ziek dan kan het zo zijn dat je voor de ziekte dagen geen vakantiedagen hoeft in te leveren. Zodra je ziek wordt moet je dit zo spoedig mogelijk aan je werkgever doorgeven onder vermelding van je vakantieadres. Wanneer je terug bent dien je een medische verklaring met de duur en de aard te overhandigen. 

190
Mijn werkgever is van mening dat ik niet meewerk aan mijn re-integratie. Wat voor maatregelen kan hij nemen?

Als eerste adviseren wij je werkgever contact met je op te nemen en samen met jou het gesprek aan te gaan. Ben je niet bereikbaar, dan adviseren wij je werkgever om een schriftelijke waarschuwing te sturen waarin staat dat je verplicht bent bereikbaar te zijn, zodat de verzuimconsulent contact met je kan opnemen. In de model waarschuwingsbrief word je gewezen op je verplichtingen die je op grond van de wet verbetering Poortwachter hebt. Blijf je onbereikbaar, dan kan je werkgever overgaan tot opschorting van loon. Ook dit deelt je werkgever je mee in een brief. Opschorting van loon houdt in dat je pas salaris uitbetaald krijgt, wanneer je niet meer verzuimt. De derde sanctiemaatregel is stopzetting van het loon. In dat geval adviseren wij je werkgever, gezien de ernst van de sanctie, contact op te nemen met de adviseurs van Ondernemersservice INretail.

Het kan ook voorkomen dat je bewust niet meewerkt aan een re-integratie omdat je het niet eens bent met het oordeel van de verzuimconsulent. Bijvoorbeeld wanneer je de opdracht hebt gekregen om een aantal uur per dag werkzaamheden te verrichten, al dan niet je eigen werkzaamheden, maar van mening bent daartoe niet in staat te zijn. Je dient dan zelf een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV of een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Zolang je daartoe geen actie onderneemt, dienen zowel jij als je werkgever het plan van aanpak te volgen. Weiger je hiertoe, dan kan je werkgever overgaan op de hierboven genoemde sancties: 1: waarschuwing; 2: loonopschorting en 3: loonstopzetting in overleg met de adviseurs Ondernemersservice van INretail.

1044
Ziek tijdens verlof

Ben je ziek tijdens je verlof dan kan dit gevolgen hebben voor de afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt over de ingangsdatum van je zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer je langer dan zes weken voor de vermoedelijke bevalling ziek wordt, dan begint je verlof zes weken voor de bevalling. Afwijkende afspraken die je mogelijk hebt gemaakt komen dan te vervallen.

183
Mag ik terwijl ik ziek ben met vakantie? En mogen mijn vakantiedagen dan worden afgeboekt van het verlofsaldo?

In principe heb je wanneer je ziek bent ook recht op verlof. Belangrijk is dan wel dat de vakantie het verlof niet belemmert. Wij adviseren je een verlofaanvraag te bespreken met de bedrijfsarts. Hij kan namelijk beoordelen of de vakantie de re-integratie niet belemmert. Op het moment dat je werkgever toestemming verleent, kan hij daarbij ook aangeven dat de goedkeuring alleen geldt onder het voorbehoud dat je vakantiedagen worden afgeboekt van je verlofsaldo.

1066
Hoeveel wordt mijn loon gekort wanneer ik langdurig ziek word?

Bij arbeidsongeschiktheid heb je gedurende de eerste 26 weken recht op loondoorbetaling van 100% van het brutoloon. In de daarop volgende periode van 26 weken (week 27 t/m 52) wordt 90% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 53 t/m 78) wordt 80% van het brutoloon doorbetaald. In de periode van 26 weken daarna (week 79 t/m 104) geldt de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% van het brutoloon.

Sancties

422
Wanneer mag een sanctie worden opgelegd?

Als een medewerker in strijd met bedrijfsvoorschriften, zijn arbeidsovereenkomst of de wet handelt, kan een sanctie opgelegd worden. Hierbij zijn de omstandigheden waaronder de gedraging plaatsvond van belang. Welke omstandigheden hierbij van belang kunnen zijn, wordt bij de vraag ‘Welke omstandigheden moet een werkgever meewegen?’ toegelicht. 

427
Hoe werkt schorsen precies?

Deze sanctie kan worden toegepast als voorlopige ordemaatregel of als zelfstandige disciplinaire maatregel. Het laatste komt niet veel voor. Meestal wordt deze sancties toegepast als ‘voorportaal’ van een ontslag van de betreffende medewerker. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die wordt verdacht van diefstal. De werkgever vertrouwt de werknemer niet meer en wil hem voorlopig niet meer op de werkvloer zien, maar voordat de diefstal bewezen is, durft de werkgever een ontslag op staande voet niet aan. Tijdens het onderzoek wordt de medewerker dan meestal op non-actief gesteld, waarna de werkgever kan besluiten of en hoe de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd. 

Let op: schorsing/op non-actiefstelling is een oorzaak voor het niet verrichten van het werk die voor risico van de werkgever komt, ongeacht of die schorsing/op non-actiefstelling aan de werknemer te verwijten valt. Dit betekent dat de werkgever bij schorsing/op non-actiefstelling in beginsel verplicht blijft het salaris van de medewerker door te betalen. Een werkgever zou hier hooguit gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband van kunnen afwijken, mits die mogelijkheid uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Wanneer een aanspraak op loon tijdens de schorsing of op non-actiefstelling in uitzonderingsgevallen tot onaanvaardbare resultaten leidt en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet acceptabel is, kan de rechter deze afwijzen. Dit betekent dat in de meeste gevallen gewoon het loon zal moeten worden betaald, ook al heeft de werknemer het er in de ogen van de werkgever “zelf naar gemaakt”.

Overigens kan de rechter het feit dat de werkgever heeft doorbetaald tijdens de schorsing/op non-actiefstelling wel in aanmerking nemen bij het bepalen van een ontslagvergoeding bij een ontslag dat volgt op de schorsing/op non-actiefstelling.

421
Wie mag een sanctie opleggen?

Een werkgever kan een medewerker confronteren met disciplinaire maatregelen wanneer hij zich misdraagt. Een leidinggevende kan ook een sanctie opleggen aan een ondergeschikte.

426
Welke sancties heeft een werkgever tot zijn beschikking?

Een werkgever of leidinggevende heeft de keuze uit onder andere de volgende sancties:

1. Waarschuwing
Hiermee wordt de medewerker geattendeerd op het feit dat de misdraging zich niet mag herhalen. Tevens kan worden aangegeven wat de maatregelen zullen zijn als de misdraging zich wel zou herhalen. Een waarschuwing kan ook openbaar zijn als daar belang bij is.

2. Schorsing (met behoud van loon)
Dit is een zware maatregel die alleen gerechtvaardigd is bij zeer ernstig verwijtbaar handelen van de medewerker. Denk hierbij aan dronkenschap, mishandeling, bekend maken van bedrijfsgeheimen of het niet meewerken aan redelijke opdrachten van de werkgever.

3. Schorsing zonder behoud van loon
Bij het opleggen van deze maatregel moet er sprake zijn van hele bijzondere omstandigheden waardoor het onredelijk is dat de medewerker aanspraak op loon blijft maken.

4. Boete
Een boete is een geldbedrag dat als een straf wordt opgelegd aan een werknemer. Het opleggen van een boete is gebonden aan strenge wettelijke eisen:

 • een boetebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
 • de voorschriften waarop bij overtreding een boete wordt gesteld moeten nauwkeurig omschreven zijn, evenals de hoogte van de boete per overtreding.
 • de bestemming van de boete moet nauwkeurig vermeld zijn: de boete mag niet ten goede komen aan de werkgever of aan degene die namens de werkgever de boete oplegt (ontbreken van de bestemming maakt het beding nietig!).
 • binnen een week mag geen hoger bedrag aan gezamenlijke boetes worden opgelegd dan het loon voor een halve dag.
 • een afzonderlijke boete mag niet hoger zijn dan een halve dag loon.
 • een hogere boete is slechts toegestaan als de werknemer meer verdient dan het voor hem geldende minimumloon. In dat geval heeft de rechter de matigingsbevoegdheid.

5. Overplaatsing
Overplaatsing kan tijdelijk of permanent zijn. Het is een behoorlijk zware sanctie en kan alleen met uiterste terughoudendheid worden toegepast, wanneer een lichtere sanctie (bijvoorbeeld een officiële waarschuwing) niet het gewenste resultaat zal opleveren. Deze sanctie zou kunnen worden toegepast wanneer er sprake is geweest van herhaald ongepast gedrag jegens collega’s en waarschuwingen niet hebben geholpen.

6. Degradatie
Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer in functieniveau wordt teruggezet. De reden hiervoor kan zijn, dat de medewerker weigert te voldoen aan de functie-eisen die aan hem of haar worden gesteld. Dit zal de werkgever dan wel aannemelijk moeten maken, bijvoorbeeld door een dossier te tonen waaruit blijkt dat de werknemer niet bereid is om wel te gaan voldoen aan de eisen (denk bijvoorbeeld aan de weigering een aangeboden training of cursus te volgen). Alleen al uit psychologisch oogpunt is degradatie een zware sanctie. De betreffende medewerker lijdt immers gezichtsverlies. Degradatie mag daarom ook niet te lichtvaardig worden doorgevoerd. Een degradatie heeft overigens niet automatisch tot gevolg dat ook het salaris wordt aangepast; dit zal afzonderlijk geregeld moeten worden.

7. Loon inhouden
Loon inhouden is slechts in bijzondere omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld voor de tijd dat de werknemer te laat met de werkzaamheden aanvangt. Van tevoren moeten er dan duidelijke afspraken gemaakt worden over waarom en in welke gevallen looninhouding zal plaatsvinden. Daarnaast is het voor een werkgever mogelijk het loon in te houden als een zieke werknemer weigert mee te werken aan re-integratie en opschorten van het salaris geen zin heeft gehad.

425
Welke omstandigheden moet een werkgever meewegen?

Welke sanctie er wordt opgelegd is afhankelijk van de omstandigheden en de gedraging van de medewerker. Er dient een goede afweging gemaakt te worden. Bij de afweging kunnen onder andere de volgende omstandigheden een rol spelen:

Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel minder ernstig maken:

 • De medewerker is lange tijd bij de werkgever in dienst en heeft zich altijd goed ingezet en goed gedragen.
 • Vergelijkbaar gedrag door andere medewerkers of dezelfde medewerker in het verleden, gelijktijdig of na de misdraging is bij de werkgever bekend en daartegen heeft de werkgever niets ondernomen.
 • Ook de werkgever kwam of komt zijn verplichting uit het arbeidscontract niet na.
 • De werkgever heeft zich zelf eveneens (ernstig) verwijtbaar misdragen.

Omstandigheden die het verwijtbaar gedrag in beginsel ernstiger maken:

 • De werkgever heeft uitdrukkelijk verklaard dat bepaald soort gedrag niet meer mag voorkomen, waarbij de werkgever mogelijk aan heeft gegeven hoe hij op dat gedrag zal reageren. Het is ook mogelijk dat de medewerker moet hebben geweten dat de werkgever bepaald gedrag door bepaalde maatregelen zal laten volgen. Bijvoorbeeld omdat een andere medewerker dit reeds heeft ondervonden.
 • Het gedrag is reeds eerder door de medewerker vertoond, wat tot waarschuwingen (berisping) of andere disciplinaire maatregelen leidde.
 • Het gedrag kan voor deze werkgever ernstigere consequenties hebben in vergelijking met andere werkgevers (uit een andere bedrijfstak).
424
Hoe kan een werkgever een sanctie opleggen?

Bij het opleggen van een sanctie is het belangrijk dat er een goede afweging wordt gemaakt tussen de verschillende soorten sancties. Na deze afweging dient de werkgever de sanctie te communiceren naar de medewerker.  De werknemer moet immers de kans krijgen om hierop te reageren. 

423
Waarom legt de werkgever een sanctie op?

Een sanctie kan noodzakelijk zijn om een medewerker bij te sturen zodat hij zich conformeert aan de bedrijfsvoorschriften. Het te laat komen van een werknemer is ongewenst. Door hem te waarschuwen probeert de werkgever te voorkomen dat de werknemer in de toekomst dezelfde fout maakt. Op basis van het personeelsdossier wordt bij herhaling van de overtreding een zwaardere sanctie opgelegd.

Vergoedingen

244
Waarom zijn de tijden van het recht op een maaltijdvergoeding of verstrekking aangepast?

De tijden zijn in overeenstemming gebracht met de tijden die in het convenant van INretail met de belastingdienst zijn afgesproken. Dit maakt het mogelijk dat werknemers de vergoeding netto ontvangen. 

271
Wanneer heb ik recht op een maaltijdvergoeding of verstrekking?

Als je voor 13.30 uur begint en die dag tot na 20.00 werkt en niet in de gelegenheid bent om thuis te eten.

1214
Moet mijn werkgever mijn reiskosten vergoeden?

Nee, dit is geen wettelijke verplichting. Wel kunnen hier afspraken over gemaakt worden in jouw arbeidsovereenkomst.

988
Voor welke opleidingen geldt een vergoeding?

De scholingssubsidieregeling voor werkgevers in de mode, sport en schoendetailhandel bestaat sinds 2013 niet meer. Daarom is er geen subsidievergoeding meer mogelijk voor de opleidingen van Detex.

Er zijn wel andere mogelijkheden waar je gebruik van kan maken maar die gelden alleen als je een mbo-studie gaat volgen.

Subsidieregeling praktijkleren

Is je werkgever een erkend leerbedrijf? Dan kan hij in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen die kunnen verschillen per onderwijscategorie. Welke voorwaarden dit zijn? Dit vind je op de website van de RVO.

Studiekosten

Wanneer je een studie gaat volgen maak je kosten voor boeken, materiaal en betaal je collegegeld. De kosten die je hiervoor hebt gemaakt kun je in een aantal gevallen aftrekken van je inkomsten. De voorwaarden hiervoor vind je op de website van de belastingdienst

272
Welk bedrag dient mijn werkgever te vergoeden voor de maaltijd?

Het bedrag is per 1 januari 2019 minimaal € 4,30. Wanneer je een kassabon overlegt met een hoger bedrag, dan ontvang je het bonbedrag tot een maximum van € 8,80.

1369
Waar vind ik meer informatie en de meest gestelde vragen over de functieniveaus en salarisschalen?

Op de site van brancheorganisatie INretail

Bijzondere bepalingen in je arbeidscontract

158
Wat is een studiekostenregeling?

Je werkgever kan een studiekostenregeling met je overeenkomen als hij je de gelegenheid biedt om een kostbare, (langlopende) opleiding te volgen en hij deze opleiding ook bekostigt. Door het volgen van een opleiding vergroot je niet alleen je kennis en vaardigheden; de opleiding draagt ook bij aan je arbeidsmarktwaarde. Je werkgever vergoedt dan de kosten, maar verbindt ook een clausule aan de regeling waarin staat dat jij de kosten geheel of gedeeltelijk terugbetaalt wanneer je voortijdig met de opleiding stopt of wanneer je binnen een bepaalde periode na het behalen van het diploma ontslag neemt.

152
In modelarbeidsovereenkomsten van INretail zijn een aantal bepalingen opgenomen. Kunnen jullie mij daar meer informatie over geven?

Werkgever en werknemer hebben bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst in principe de vrijheid om zelf de inhoud van de overeenkomst en de daarin opgenomen wederzijdse verplichtingen vast te stellen. Voor  een aantal bedingen gelden echter door de wet gestelde begrenzingen aan de contractvrijheid van partijen.

Het gaat hierbij onder meer om een beding met betrekking tot nevenarbeid, een geheimhoudingsbeding, een beding omtrent de eigendommen van de werkgever, een boetebeding of een studiekostenregeling.

Indien jouw werkgever je wil kunnen beboeten bij het schenden van één van deze bedingen, zal hij dit expliciet in de arbeidsovereenkomst moeten opnemen.

157
Waarom is er een wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst?

In beginsel heeft je werkgever niet de bevoegdheid de in een arbeidsovereenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een arbeidsovereenkomst is immers gewoon een contract, waarover beide partijen het eens moeten zijn. Jij zal dus moeten instemmen met een voorgestelde wijziging. Indien je niet instemt met de wijziging, kan je werkgever hooguit naar de rechter stappen om te proberen alsnog toestemming te krijgen.

Indien je werkgever een wijzigingsbeding opneemt in de arbeidsovereenkomst heeft hij iets meer ruimte om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit betekent echter niet dat elke wijziging op elk moment zomaar zal worden toegestaan. Een wijziging wordt pas toegestaan wanneer het belang van je werkgever dermate zwaar weegt, dat de belangen van zijn werknemers ervoor moeten wijken.

156
Wat houdt het beding omtrent eigendommen werkgever in?

In de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan je werkgever je erop wijzen dat de door hem aan jou beschikbaar gestelde materieel, materialen en bescheiden zijn eigendom blijven en dat privé-gebruik of het ter inzage geven van of in bruikleen geven aan derden zonder zijn toestemming verboden is. Tevens kan hij opnemen dat bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, of eerder, de eigendommen van de werkgever weer ter beschikking worden gesteld.

154
Waarom is een boetebeding opgenomen?

Om nakoming van de bijzondere bedingen te stimuleren, kan je werkgever een boetedoening aan deze bedingen koppelen. In het boetebeding dient te worden vermeld voor welke overtreding de boete wordt opgelegd, om welk bedrag het gaat en welke bestemming de boete heeft. De bestemming mag niet de werkgever zelf betreffen. Wat wel mag: een goed doel, de personeelspot etc. De hoogte van de boete mag per week maximaal een halve dag loon bedragen. Deze regel geldt echter niet voor werknemers met een loon hoger dan het minimum dagloon ingevolge de WAO. Ook geldt dan de regel ten aanzien van de bestemming van de boete niet.

153
Wat houdt het verbod op nevenarbeid in?

Als je naast je arbeidsovereenkomst andere werkzaamheden – zogenaamde nevenwerkzaamheden – gaat verrichten, kan je werkgever hierdoor worden benadeeld. Denk aan een situatie waarin je in je  vrije tijd zoveel arbeid uitvoert dat dit ten koste gaat van je arbeidsvermogen voor je werkgever, of aan een situatie waarin je in je vrije tijd acteert als concurrent van je werkgever. Je werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een beding opnemen, dat bepaalt dat jij slechts met toestemming van je werkgever nevenwerkzaamheden mag verrichten.

155
Wat houdt het geheimhoudingsbeding in?

Raak je door je werkzaamheden bekend met vertrouwelijke bedrijfsinformatie, dan kan je werkgever een geheimhoudingsbeding met je overeenkomen. Dit beding kan zowel tijdens als ook na je dienstverband van toepassing zijn. Mogelijke sancties op het niet nakomen van het geheimhoudingsbeding zijn een boete, ontslag op grond van een dringende reden of het schadeplichtig stellen van de werknemer. Een algemene verplichting over geheimhouding is overigens opgenomen in de cao Retail Non-Food (art. 3).

Ook wanneer er geen speciaal (cao-)beding is, heb je toch een zekere geheimhoudingsplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je werkgever in het kader van een winstdelingsregeling cijfers over de ontwikkeling van de marges en de winst verstrekt. Je wordt geacht deze bedrijfscijfers niet aan derden te verstrekken. Doe je dat wel, dan kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad.

Werk- en rusttijden

149
Wat zegt de wet over rust na het werk?

Na een werkdag mag je 11 uur aaneengesloten niet werken. Wel mag deze rustperiode eens in de 7 dagen worden ingekort tot 8 uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken. Na een vijfdaagse werkweek mag je 36 uur aaneengesloten niet werken. Als de werkweek bijvoorbeeld op zaterdag om 16.00 uur eindigt, mag je pas vanaf maandag 4.00 uur weer aan het werk gaan. In een periode van 14 dagen dien je minimaal 72 uur niet te werken. Deze periode mag gesplitst worden in 2 perioden van minimaal 32 uur.

148
Hoe zit het met de pauzes?

Wanneer je langer dan 5,5 uur achtereen werkt, heb je recht op minimaal dertig minuten pauze. Deze pauze mag gesplitst worden in twee keer een kwartier. Als je langer dan 10 uur werkt, is de pauze tenminste 45 minuten. Ook deze pauze mag worden gesplitst in meerdere pauzes van minimaal een kwartier. 

147
Wat zegt de arbeidstijdenwet over het aantal uren dat ik mag werken?

In de Arbeidstijdenwet staat hoe lang je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebben op pauze of rusttijd. Die regels zijn er met het oog op gezondheid, veiligheid en welzijn, maar ook om werk, privé en zorgtaken te kunnen combineren. De regels gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder.

 • Per dienst: maximaal 12 uur
 • Per week: maximaal 60 uur

Je mag echter niet iedere week het maximale aantal uren werken. Over een langere periode bekeken, zien de werkuren er zo uit:

 • Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken
 • Over een periode van 16 weken mag je gemiddeld 48 uur per week werken
 • De werkgever en werknemer maken afspraken over hoe de werktijd per dag en per week wordt ingevuld
 • De werkgever gaat ervan uit dat een week loopt van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur
 • Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 jaar gelden aparte regels. Ook gelden enkele speciale regels voor zwangere of pas bevallen vrouwen
980
Is je pauze doorbetaald?

Werk je langer dan 5,5 uur? Dan heb je recht op minimaal 30 minuten pauze (of tweemaal 15 minuten).

Werk je langer dan 10 uur? Dan heb je recht op 45 minuten pauze (of in meerdere blokken van 15 minuten).

In de arbeidstijdenwet is niets opgenomen over doorbetaling tijdens pauze, je ontvangt dus geen loon.

 

De Loopbaanscan

1252
Waarom is de Loopbaanscan handig?

De Loopbaanscan is als een digitaal CV en helpt je loopbaan plannen. Je stelt je eigen persoonlijke profiel op en krijgt zo een beter inzicht in je talenten, interesses en loopbaanwensen. Aan de hand van dit profiel kun je vervolgens kijken in welke richting je (verder) wilt ontwikkelen.

1254
Hoe maak ik de Loopbaanscan zichtbaar voor mijn werkgever?

Wanneer je je profiel wilt delen met je werkgever (of iemand anders), stuur je de URL van je profielpagina. Klik daarvoor op de knop met het oogje, aan de linkerkant van je profielpagina. Kopieer dan de URL (bovenaan de pagina). Wanneer de potentiëele werkgever deze URL opent, komt hij/zij op jouw persoonlijke profielpagina. Alleen de items die je je zelf op openbaar hebt gezet, zijn te zien.

1253
Is mijn Loopbaanscan door iedereen in te zien?

Nee, alleen wanneer je de verschillende items op je portfolio openbaar maakt. Dit doe je door het betreffende item aan te vinken. Alleen die onderdelen, uit het profiel kunnen door anderen worden bekeken. Om je profiel te delen, klik je op de knop met het oogje aan de linkerkant van je profielpagina. Kopieer dan de URL (bovenaan de pagina).

1258
Hoe kan ik mijn Loopbaanscan verwijderen?

Je Loopbaanscan blijft bestaan tenzij je deze zelf verwijdert. Dit kun je eventueel doen door naar het menu te gaan en op de optie 'Loopbaanscan verwijderen' te klikken.

1257
Ik ga in een andere branche dan de retail werken. Wat gebeurt er met mijn Loopbaanscan?

Je Loopbaanscan blijft bestaan tenzij je deze zelf verwijdert. Dit kun je eventueel doen door naar het menu te gaan en op de optie 'Loopbaanscan verwijderen' te klikken.

1256
Ik wil solliciteren. Hoe maak ik de Loopbaanscan zichtbaar voor potentiële werkgevers?

Wanneer je jouw profiel wilt delen met een potentiële werkgever (of iemand anders), stuur je de URL van je profielpagina. Wanneer de potentiële werkgever deze URL opent, komt hij/zij op jouw persoonlijke profielpagina. Alleen de items die je je zelf op openbaar hebt gezet, zijn te zien.

1255
Ik wil niet dat alle onderdelen uit mijn Loopbaanscan getoond worden aan anderen. Hoe stel ik dat in?

Bij elk onderdeel van het portfolio kun je aan en uitvinken of het getoond mag worden. Staat er geen vinkje dan kan alleen jij de informatie zien.

Vragen over de cao

250
Mijn werkgever kan/ wil geen gehoor geven aan de 2 roostervrije dagen. Hoe moet ik omgaan met het conflict dat hierover ontstaat?

De werkgever kan het verzoek van de niet inroosterbare dagen in principe niet weigeren, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen die hij dan zal moeten aantonen.

245
Kan mijn werkgever mij, ondanks de afspraak over de roostervrije dagen, vragen om toch op een roostervrije dag te komen werken?

Vragen kan altijd. Je bent als werknemer echter niet verplicht dit te doen.

408
1 of 2 vrije dagen aanwijzen - mag mijn werkgever mij dan wel verplichten op zondag te werken?

De arbeidstijdenwet stelt dat je als werknemer niet verplicht kan worden om op zondag te komen werken. Heb je echter contractueel afgesproken dat de zondag je werkdag is, dan kun je niet weigeren om op zondag te werken.

235
Wordt de loonsverhoging alleen gegeven op de schaallonen (de bedragen die in de loontabel staan genoemd)?

De loonsverhoging dient te worden gegeven over het feitelijk loon binnen de loonschaal van het loongebouw.

1364
Als ik halverwege het jaar uit dienst ga, hoe zit het dan met mijn extra vakantie-uren vanwege mijn leeftijd?

Je hebt recht op deze uren naar rato van het aantal maanden van dat laatste jaar dat je in dienst bent. De maanden waarin je die leeftijd nog niet had bereikt tellen niet mee.

859
Wat is een sociaal fonds?

Het Sociaal Fonds Fashion, Sport & Lifestyle is opgericht door de sociale partners die de arbeidsvoorwaarden-cao hebben afgesloten: INretail, AVV, CNV en De Unie. Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven in de sector. Hierbij moet je denken aan:

 • Het zorgen voor een goede opleidingsstructuur in de sector, waardoor voldoende en kwalitatief goed personeel in winkels ingezet kan worden.
 • Het opzetten van een zogenaamd mobiliteitsbureau dat helpt om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te stimuleren. Nu mensen langer blijven werken moeten ze ook langer over de juiste (en veranderende) competenties en vaardigheden beschikken.
 • Het ontwerpen van een digitaal platform voor medewerkers met trendinformatie en informatie over opleidingen, arbeidsvoorwaarden, pensioen en veilig en gezond werken. 
1135
Wat betekent "zachte knip"?

In de regel worden cao-loonsverhogingen afgesproken voor de bestaande salarisschalen en de feitelijk te betalen salarissen. Dus ook als diegene boven het maximum van de voor hem/haar geldende salarisschaal wordt betaald. Een zogeheten ‘knip’ zondert die laatste groep juist uit. Bij een ‘harde knip’ betekent dit dat er aan diegenen helemaal geen verhoging wordt gegeven. Bij een ‘zachte knip’ wordt die verhoging gegeven over het maximumbedrag van de betreffende salarisschaal.

1363
Mag mijn werkgever afwijken van de genoemde salarissen uit de salaristabellen van de cao?

Ja, maar wat er in de tabellen staat is waar je minimaal recht op hebt binnen de betreffende functiegroep.

1129
Wijzigt het loon mee met het wettelijk minimumloon?

Tijdens de looptijd van de cao worden op 1 juli 2018, 1 januari 2019, 1 juli 2019, 1 januari 2020 en 1 juli 2020 de schaallonen en de lonen van de medewerkers die het nieuwe maximum van hun schaal nog niet hebben bereikt, verhoogd met het percentage waarmee het wettelijk minimumloon wordt verhoogd.